WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nich ograniczenia.

MATERIAŁ PRZEDSTAWIONY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. UZNAJE SIĘ, ŻE ZAZNACZAJĄC „WYRAŻAM ZGODĘ” PONIŻEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZE ZMIANAMI (ANG. SECURITIES ACT OF 1933) (“AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW Z NARUSZENIEM POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą oferty publicznej akcji Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) z prawem poboru („Akcje Nowej Emisji”) i mają charakter promocyjny albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji. W żadnym wypadku materiały te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów prawa, implementujących Dyrektywę 2003/71/WE (Dyrektywa ta łącznie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami prawa jest zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”), jak również nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie prospekt emisyjny („Prospekt”), który został sporządzony zgodnie z Dyrektywą Prospektową i, po zatwierdzeniu przez polską Komisję Nadzoru Finansowego, zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Ipopema Securities S.A.

Rozpowszechnianie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, w niektórych państwach może być zabronione. Zwracamy uwagę, że materiały te nie są przeznaczone do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki jeżeli nie zostały one zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z rejestracji na mocy postanowień Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W szczególności, Akcje Nowej Emisji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Akcje Nowej Emisji nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna Akcji Nowej Emisji.

Ani Prospekt ani Akcje Nowej Emisji nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy Prospektowej lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w ofercie publicznej Akcji Nowej Emisji.

Zarząd

Nasz Zarząd odpowiada za strategię i działalność operacyjną Grupy. Dąży do sięgnięcia wyznaczonych celów strategicznych i finansowych. Członków Zarządu oraz wyższej kadry zaradzającej stanowią doświadczeni fachowcy sektora nieruchomości, łączący wiedzę o lokalnych rynkach i międzynarodowe doświadczenie.

Zarząd prowadzi sprawy Grupy w sposób przejrzysty i efektywny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jej przepisami wewnętrznymi oraz "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW". Przy podejmowaniu decyzji związanych ze sprawami Grupy członkowie Zarządu działają w uzasadnionych granicach ryzyka gospodarczego. Zarząd spotyka się co najmniej raz w miesiącu, zwykle jednak posiedzenia odbywają się raz w tygodniu.

Dwóch członków Zarządu działających łącznie jest uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Spółki.

Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu określa Regulamin Zarządu.

Odpowiedzialność Zarządu >

Thomas Kurzmann

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu GTC od sierpnia 2014 roku. Pan Kurzmann posiada udokumentowane doświadczenie na rynku nieruchomości oraz zasiadał w wyższej kadrze zaradzającej przez kilka lat. Przed przejściem z Volksbank AG do GTC, Pan Kurzmann objął stanowisko Dyrektora Naczelnego Europolis AG (2009-2011) gdzie nadzorował i kierował sprzedażą oraz integracji firmy Europolis AG do CA Immo AG. Wcześniej Pan Kurzmann pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego BV Development Company w Moskwie (2007-2009) oraz pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego IBI Real Estate GmbH (2006-2007). W latach 2003 - 2005 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego IBI Real Estate GmbH. Pan Kurzmann ukończył Federalny Wyższy Instytut Techniczny w Graz w Austrii na kierunku inżynierii lądowej i wodnej.

Erez Boniel

Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Członek zarządu GTC oraz Dyrektor Finansowy. Pan Boniel odpowiada za działania z obszaru finansów od 1997 roku. Dodatkowo przez wiele lat pełnił funkcje członka rady nadzorczej Orbis SA (należącego do grupy Accor) oraz wchodził w skład różnych komitetów utworzonych w ramach tej rady nadzorczej. Pan Boniel jest również wykładowcą na Politechnice Warszawskiej oraz innych licznych organizacjach. Przed dołączaniem do Grupy GTC przez trzy lata pracował na stanowisku kontrolera finansowego w firmie z branży budowlanej - Reynolds Construction (Zachodnia Afryka), wcześniej w latach 1990 - 1993 zajmował stanowisko audytora. Pan Boniel ukończył studia MBA z wyróżnieniem na Uniwersytecie Calgary oraz uzyskał certyfikat C.P.A.

Najważniejsze informacje

€1,7mld

Wartość portfela

35

Budynków komercyjnych

23

Ponad 23-letnie doświadczenie

Delivered by Investis - link to website (otwiera w nowym oknie)