WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nich ograniczenia.

MATERIAŁ PRZEDSTAWIONY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. UZNAJE SIĘ, ŻE ZAZNACZAJĄC „WYRAŻAM ZGODĘ” PONIŻEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZE ZMIANAMI (ANG. SECURITIES ACT OF 1933) (“AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW Z NARUSZENIEM POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą oferty publicznej akcji Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) z prawem poboru („Akcje Nowej Emisji”) i mają charakter promocyjny albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji. W żadnym wypadku materiały te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów prawa, implementujących Dyrektywę 2003/71/WE (Dyrektywa ta łącznie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami prawa jest zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”), jak również nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie prospekt emisyjny („Prospekt”), który został sporządzony zgodnie z Dyrektywą Prospektową i, po zatwierdzeniu przez polską Komisję Nadzoru Finansowego, zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Ipopema Securities S.A.

Rozpowszechnianie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, w niektórych państwach może być zabronione. Zwracamy uwagę, że materiały te nie są przeznaczone do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki jeżeli nie zostały one zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z rejestracji na mocy postanowień Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W szczególności, Akcje Nowej Emisji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Akcje Nowej Emisji nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna Akcji Nowej Emisji.

Ani Prospekt ani Akcje Nowej Emisji nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy Prospektowej lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w ofercie publicznej Akcji Nowej Emisji.

Ład korporacyjny

Rada Nadzorcza działa na podstawie polskiego kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie statutu Spółki jak również regulaminu rady nadzorczej z dnia 14 kwietnia 2005 r. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są regularnie przynajmniej raz na kwartał.

Zgodnie z postanowieniami naszego statutu Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa. W ramach wykonywania nadzoru rada nadzorczej może żądać od zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących działalności Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej podejmują niezbędne kroki, aby otrzymywać regularne i wyczerpujące informacje od Zarządu  w istotnych sprawach dotyczących działalności i ryzyka Spółki oraz strategii zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza może (bez naruszania kompetencji innych organów Spółki) wyrażać opinię na temat wszystkich spraw związanych z działalnością spółki, w tym przekazywać wnioski i propozycje do zarządu.

Raport roczny rady nadzorczej

Komitety rady nadzorczej

Rada Nadzorcza może powoływać komitety w celu zbadania niektórych kwestii pozostających w kompetencji rady nadzorczej lub działające jako organy doradcze i opiniotwórcze rady nadzorczej.

Rada Nadzorcza powołała Komitet ds. Audytu, którego głównym zadaniem jest dokonywanie oceny administracyjnej kontroli finansowej, sprawozdawczości finansowej oraz audytu wewnętrznego i zewnętrznego Spółki oraz spółek należących do jej grupy kapitałowej oraz w razie konieczności zapewnianie radzie nadzorczej porad w tym zakresie. W skład Komitetu ds. Audytu wchodzi Marcin Murawski, Mariusz Grendowicz oraz Katharina Schade.

Rada Nadzorcza powołała Komitet ds. Wynagrodzeń, który nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji, a odpowiada za przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu oraz zasad ustalania takich wynagrodzeń. W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzi Alexander Hesse, Marcin Murawski i Mariusz Grendowicz

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej

Wymienieni poniżej członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z przekazanymi Zarządowi Spółki informacjami  spełniają kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej):

  • Ryszard Koper
  • Marcin Murawski
  • Tomasz Styczyński

Alexander Hesse

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej GTC od grudnia 2013 roku.  Alexander Hesse posiada 18 lat doświadczenia w inwestycjach nieruchomościowych i zarządzaniu aktywami. Inwestował bezpośrednio w nieruchomości a także w komercyjne nieruchomościowe instrumenty dłużne. Pełniąc obowiązki Starszego Dyrektora Zarządzającego (Senior Managing Director) oraz współkierującego (Co-Head) europejskimi inwestycjami nieruchomościowymi (European Real Estate Investments) w Lone Star, odpowiada za kapitałowe i dłużne inwestycje nieruchomościowe w Niemczech, Austrii oraz w Europie Środkowej i Wschodniej/Europie Południowej i Wschodniej. W TLG Immobilien GmbH, Berlin, pan Hesse jest Przewodniczących Rady Doradców. Przed pracą w Lone Star, w latach 2001 – 2007, był szefem działu nieruchomości (Head of Real Estate) w Hudson Advisors Germany, gdzie odpowiadał za inwestycje w aktywa nieruchomościowe oraz za gwarantowanie inwestycji Lone Star w nieruchomości i inwestycje dłużne. Jeszcze wcześniej pan Hesse był Dyrektorem Zarządzającym niemieckiej nieruchomościowej spółki publicznej.

Pan Hesse jest absolwentem WHU Otto Beisheim School of Management oraz ukończył z powodzeniem programy MBA na uniwersytetach Penn State University oraz Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Philippe Couturier

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej GTC od grudnia 2013 roku.  Philippe Couturier jest dyrektorem generalny na Europę w Hudson Advisors i posiada ponad 20 letnie doświadczenie w inwestowaniu w nieruchomości w całej Europie. Pełniąc obowiązki Dyrektora Zarządzającego nadzoruje porady inwestycyjne dla klientów udzielane przez europejskie podmioty zarządzające aktywami Hudson Advisors i kieruje gwarantowaniem, finansowaniem i zarządzaniem wszystkimi inwestycjami Lone Star w Europie. Przed rozpoczęciem pracy w Hudson Advisors, pan Couturier piastował szereg stanowisk w Grupie Archon (grupa Goldman Sachs) w Europie, ostatecznie jako Szef działu Zakupów i Zarządzania Aktywami Kredytowymi (Head of Acquisition and Loan Asset Management).

Pan Couturier jest absolwentem zarządzania i administracji INSEEC, Paryż.

Jan Düdden

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej GTC od maja 2014 roku.  Jan Düdden ma 10-letnie doświadczenie w branży nieruchomościowej i zarządzaniu aktywami. Kierując działem zarządzania aktywami w Hudson Advisors Germany, odpowiada za zarządzanie aktywami oraz zbywanie nieruchomości i papierów wartościowych związanych z nieruchomościami w Niemczech, krajach Beneluksu, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Europy Południowowschodniej. Zanim podjął pracę w Hudson Advisors w roku 2005, był kierownikiem w dziale finansów przedsiębiorstwa niemieckich linii lotniczych Lufthansa AG.

Jan Düdden ukończył studia biznesowe i administracyjne w WHU Otto Beisheim School of Management.

Mariusz Grendowicz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej GTC od 2000 roku. Mariusz Grendowicz jest członkiem rad nadzorczych Aviva Poland od 2012 r., Arctic Paper SA od 2012 r. oraz Money Makers SA od 2012 r. W latach 2013-2014 był prezesem Polskich Inwestycji Rozwojowych SA. W latach 2008-2010, był Prezesem Zarządu BRE Bank SA, a wcześniej, w latach 2001 - 2006 był wiceprezesem Bank BPH SA, odpowiedzialnym za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Podczas jego kariery, był również prezesem i wiceprezesem ABN AMRO w Polsce (1997-2001), wiceprezesem ING Bank na Węgrzech (1995-1997) i stał na czele pionu finansowania strukturalnego i rynków kapitałowych w ING Bank w Warszawie (1992-1995). W 1983-1992 Mariusz Grendowicz pracował w bankach w Londynie, w tym w Australia and New Zealand Banking Group Ltd i Citibank.

Pan Grendowicz studiował na Uniwersytecie Gdańskim oraz uzyskał dyplom z bankowości w Wielkiej Brytanii.

Ryszard Koper

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej GTC od czerwca 2016 roku. Ryszard Koper od roku 2004 pracuje w kancelarii KMR KOPER w Warszawie. W latach 2001-2004 pracował w KPMG POLSKA oraz KPMG POLSKA AUDYT.  Wcześniej w latach 2001-1999 pracował w kancelarii prawniczej BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener (biuro w Warszawie) oraz w latach 1999-1997 w kancelarii prawniczej Haarmann, Hemmelrath & Partner (biuro w Warszawie). Posiada również uprawnienia doradcy podatkowego.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim w 1996 roku oraz studium podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Osnabrück w Niemczech w 1997 roku.  

Marcin Murawski

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej GTC od marca 2013 roku. Marcin Murawski ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim w 1997 roku. Posiada również następujące certyfikaty: ACCA (1999 r.), ACCA Practicing Certificate (2003 r.), uprawnienie KIBR (2003 r.), CIA (2005 r.). Od 2012 roku jest członkiem Rady nadzorczej CCC S.A. W latach 2005-2012 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA, sekretarza Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A. Wcześniej w latach 1997-2005 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., gdzie zajmował stanowisko menedżera w Departamencie Audytu (lata 2002-2005), starszego asystenta w Departamencie Audytu (lata 1999-2001), asystenta w Departamencie Audytu (lata 1997-1999).

Katharina Schade

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej GTC od grudnia 2013 roku.  Katharina Schade posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć oraz konsultingu w zakresie strategii. W ramach jej obecnej funkcji Wiceprezesa ds. Gwarantowania Inwestycji (Vice President Underwriting) w Hudson Advisors Germany, zajmuje się gwarantowaniem inwestycji dla Lone Star w Niemczech, Austrii oraz w Europie Środkowej i Wschodniej/Europie Południowej i Wschodniej. Przed rozpoczęciem pracy w Hudson pracowała przez sześć lat jako Menedżer ds. Strategii Korporacyjnej oraz Fuzji i Przejęć (Manager Corporate Strategy and M&A) w rodzinnym przedsiębiorstwie oraz jako konsultant doradzający funduszom private equity i instytucjom finansowym w Bain & Company w Niemczech, Danii i Belgii.

Jest absolwentką uniwersytetu Philipps University w Marburgu oraz posiada dyplom CFA.

Tomasz Styczyński

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej GTC od maja 2016 roku.   Tomasz Styczyński od roku 2001 pracuje w Banku Handlowym w Warszawie. Od 2014 roku jest dyrektorem ds. Bankowości Przedsiębiorstw. W latach 2012-2014 zajmował stanowisko dyrektora ds. Relacji z Klientami Departamentu Dużych Przedsiębiorstw oraz dyrektora Departamentu Rozwoju i Akwizycji Bankowości Przedsiębiorstw. Wcześniej w latach 2006-2012 zajmował stanowisko Dyrektora Centrum Korporacyjnego. Dodatkowo w latach 2010-2011 pełnił funkcję dyrektora w Programie Rozwoju Kadry Zarządzającej w Citibank N.A. London.

Tomasz Styczyński ukończył studia na Wydziale Finansów i Bankowości oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Najważniejsze informacje

€1,7mld

Wartość portfela

35

Budynków komercyjnych

23

Ponad 23-letnie doświadczenie

Delivered by Investis - link to website (otwiera w nowym oknie)