WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nich ograniczenia.

MATERIAŁ PRZEDSTAWIONY NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGA OGŁOSZENIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWANY W TYM CELU DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. UZNAJE SIĘ, ŻE ZAZNACZAJĄC „WYRAŻAM ZGODĘ” PONIŻEJ ZŁOŻYLI PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZE ZMIANAMI (ANG. SECURITIES ACT OF 1933) (“AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”). PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW Z NARUSZENIEM POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE POSTANOWIEŃ AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą oferty publicznej akcji Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) z prawem poboru („Akcje Nowej Emisji”) i mają charakter promocyjny albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji. W żadnym wypadku materiały te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów prawa, implementujących Dyrektywę 2003/71/WE (Dyrektywa ta łącznie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami prawa jest zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”), jak również nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie prospekt emisyjny („Prospekt”), który został sporządzony zgodnie z Dyrektywą Prospektową i, po zatwierdzeniu przez polską Komisję Nadzoru Finansowego, zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Ipopema Securities S.A.

Rozpowszechnianie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, w niektórych państwach może być zabronione. Zwracamy uwagę, że materiały te nie są przeznaczone do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki jeżeli nie zostały one zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z rejestracji na mocy postanowień Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W szczególności, Akcje Nowej Emisji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Akcje Nowej Emisji nie zostaną zarejestrowane ani nie będą oferowane zgodnie z odpowiednimi przepisami o obrocie papierami wartościowymi żadnego stanu, okręgu, terytorium, hrabstwa lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii. Odpowiednio, w przypadku braku zwolnienia wynikającego z odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi, Akcje Nowej Emisji nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, doręczenia lub dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, gdyby działania te stanowiły naruszenia odpowiednich przepisów lub wymagały rejestracji w danej jurysdykcji. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna Akcji Nowej Emisji.

Ani Prospekt ani Akcje Nowej Emisji nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy Prospektowej lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w ofercie publicznej Akcji Nowej Emisji.

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Niektóre ze stron na stronie serwisu, za pośrednictwem której uzyskali Państwo dostęp do niniejszej polityki prywatności („Strona”), są opublikowane przez Investis Limited („Investis”), spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii o numerze rejestracyjnym 03930926 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 24 Fashion Street, Londyn E1 6PX.

Investis szanuje Państwa prawo do prywatności i będzie przetwarzać dane osobowe, które nam Państwo przekazują wyłącznie zgodnie z Ustawą o ochronie danych z 1998 roku, Rozporządzeniem o komunikacji elektronicznej (Dyrektywa WE) 2003 oraz innymi odnośnymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Zebrane informacje i sposób ich wykorzystania

Investis nie będzie zbierać żadnych danych dotyczących osób, za wyjątkiem sytuacji gdy podają je one świadomie i w określonym celu.

Podczas wizyty na Stronach, serwer sieciowy Investis może zbierać podstawowe informacje, takie jak rodzaj przeglądarki, adres IP, nazwa domeny providera usług internetowych, czas i rodzaj odwiedzanych stron. Szczegółowe informacje na temat cookies, stosowanych przez Investis na Stronach, znajdują się w Informacji na temat cookie.

Informacje są wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu oraz utrzymaniu jakości Stron oraz w celu analizy ich wykorzystania, aby pomóc w dalszym udoskonaleniu. Nie pobieramy automatycznie żadnych informacji, które mogą Państwa osobiście zidentyfikować.

Jeżeli zarejestrują się Państwo w usłudze powiadamiania, będą musieli Państwo podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Informacje te będą przechowywane przez Investis, a dostęp do nich może mieć Investis Corporate Communications PVT. Ltd (spółka zależna Investis) ze swojej siedziby w Indiach w celu realizacji usługi powiadamiania. Informacje nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu. Będą bezpiecznie przechowywane i nie zostaną udostępnione stronom trzecim. Poprzez rejestrację w celu otrzymywania powiadomień, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa imienia i nazwiska oraz adresu email.

Wykorzystanie informacji przez strony trzecie

Za wyjątkiem opisanym powyżej, Investis nie będzie ujawniać, sprzedawać lub wynajmować Państwa danych osobowych żadnej stronie trzeciej, jeżeli nie wyrazili Państwo na to zgody. Jeżeli wyrazili Państwo taką zgodę, a następnie zmienią swoje zdanie, mogą Państwo skontaktować się z Investis z prośbą o zaprzestanie takich działań.

Jednakże, jeżeli strona trzecia nabędzie całość (lub prawie całość) biznesu i/lub aktywów Investis, Investis może ujawnić Państwa dane osobowe takiej stronie trzeciej w związku z nabyciem. Investis może również ujawnić Państwa dane osobowe w koniecznych przypadkach, określonych przepisami prawa, na żądanie instytucji rządowej lub organów nadzorujących przestrzeganie prawa.

Ponadto, Investis może również zbierać anonimowe informacje na temat osób odwiedzających Strony do celów statystycznych oraz sprawozdawczych. Jednakże, żadna osoba nie będzie mogła być zidentyfikowana na podstawie anonimowych danych zebranych w takich celach.

Transfery międzynarodowe

Investis może transferować dane osobowe zebrane od Państwa na rzecz jednostek przetwarzających strony trzeciej znajdujących się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z wyżej wymienionymi celami. Proszę wziąć pod uwagę, że kraje leżące poza Europejskim Obszarem Gospodarczym mogą nie zapewnić tego samego poziomu ochrony danych, co Wielka Brytania, jednakże zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych nadal będzie podlegać niniejszej polityce prywatności.

Bezpieczeństwo

Podczas gdy Investis podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych przez Państwa, to żadna transmisja danych przez Internet nie może otrzymać pełnej gwarancji bezpieczeństwa. W związku z tym, proszę wziąć pod uwagę, że bezpieczeństwo jakichkolwiek danych osobowych, które przesyłają Państwo przez Internet firmie Investis, nie może być w pełni zagwarantowane.

Państwa prawa

Mają Państwo następujące prawa:

  • prawo do otrzymania w dowolnym czasie kopii danych osobowych przechowywanych na Państwa temat przez Investis;
  • prawo poproszenia Investis o bezpłatną aktualizację i poprawienie wszelkich nieaktualnych danych osobowych przechowywanych na temat Państwa; oraz
  • prawo do rezygnacji ze wszelkiej korespondencji marketingowej, którą Investis (lub jakakolwiek strona trzecia, której ujawniono Państwa dane osobowe za Państwa zgodą), może Państwu wysyłać.

Jeżeli chcą Państwo zrealizować którekolwiek z powyższych praw, proszę napisać do Investis na adres podany powyżej.

Strony stron trzecich

Strony mogą zawierać linki do innych stron prowadzonych przez strony trzecie. Proszę wziąć pod uwagę, że niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko danych osobowych, które Investis zbiera za pośrednictwem Stron, w związku z czym Investis nie może ponosić odpowiedzialności za dane osobowe, które strony trzecie mogą zbierać, przechowywać i wykorzystywać za pośrednictwem swojej strony internetowej. Należy zawsze uważnie przeczytać politykę prywatności każdej strony internetowej, którą Państwo odwiedzają.

Informacja dotycząca cookie

Kim jesteśmy

Niektóre ze stron na stronie serwisu, za pośrednictwem której uzyskali Państwo dostęp do niniejszej informacji dotyczącej cookies („Strony internetowe”), są opublikowane przez Investis Limited („Investis”), spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii o numerze rejestracyjnym 03930926 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 24 Fashion Street, Londyn E1 6PX.

Czym są cookies?

Kiedy odwiedzają Państwo Strony, Investis może wykorzystać cookies, aby zachować Państwa połączenie ze Stronami. Cookie to niewielki plik złożony z liter i liczb, który jest przechowywany w Państwa przeglądarce lub na twardym dysku Państwa komputera, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Cookies zawierają informacje, które są przekazywane do twardego dysku Państwa komputera.

Cookies pomagają Investis w zapewnieniu Państwu satysfakcji z przeglądania Stron, a także umożliwiają Investis doskonalenie Stron. Poprzez dalsze przeglądanie Stron wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zastosowanie cookies, prosimy o jak najszybsze zaprzestanie korzystania ze Stron.

Cookies, które są wykorzystywane

Investis stosuje następujące cookies:

  • Niezbędne cookies. Tego rodzaju cookies są wymagane dla działania Stron. Obejmują przykładowo cookies, które umożliwiają zalogowanie do bezpiecznych obszarów Stron.
  • Cookies analityczne/dotyczące wydajności. Umożliwiają Investis rozpoznanie i policzenie liczby osób odwiedzających, aby zobaczyć w jaki sposób poruszają się one po Stronach podczas korzystania z nich. Pomaga to w udoskonaleniu sposobu działania Stron, przykładowo poprzez upewnienie się, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.
  • Cookies związane z funkcjonalnością. Są wykorzystywane, aby rozpoznać Państwa, kiedy powracają Państwo na Strony serwisu. Dzięki temu Investis może dostosować treść do Państwa oraz zapamiętać preferencje dotyczące Państwa konta.
  • Targetowane cookies.Tego rodzaju cookies odnotowują Państwa wizytę na Stronach serwisu, odwiedzanych stronach oraz wykorzystywanych linkach. Investis skorzysta z tych danych, aby dostosować Strony i reklamy na nich wyświetlane do Państwa zainteresowań. Investis może również udostępniać tego rodzaju informacje w tym celu stronom trzecim.

Cookies stron trzecich

Proszę wziąć pod uwagę, że strony trzecie (w tym, przykładowo, strony zapewniające usługi zewnętrzne, takie jak usługi analizy ruchu w sieci) mogą również stosować cookies, nad którymi Investis nie ma żadnej kontroli. Mogą to być cookies analityczne/dotyczące wydajności lub celowane cookies. [Typy cookies stron trzecich, które mogą być wykorzystywane, obejmują]:

Google Analytics [jeśli dotyczy]

Strony serwisu mogą wykorzystywać Google Analytics, usługę analityki sieci zapewnianą przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z cookies (plików tekstowych umieszczonych na Państwa komputerze), aby pomóc operatorom strony internetowej w analizie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z sieci. Informacje wygenerowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa ze Stron serwisu (w tym Państwa adres IP) zostaną przekazane do firmy Google i będą przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa ze Stron, opracowania raportów na temat aktywności strony internetowej dla jej operatorów oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystania z Internetu. Google może również przekazać takie informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Korzystając ze Stron serwisu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych na temat Państwa przez Google w sposób oraz w celach określonych powyżej.

Jak odmówić stosowania cookies

Mogą Państwo odmówić stosowania cookies poprzez zaznaczenie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce. Jednakże, jeżeli to Państwo zrobią, mogą Państwo utracić pewne przydatne funkcje, takie personalizacja oraz „zaloguj mnie automatycznie” i „zapamiętaj mnie”.

Investis Ltd.
24 Fashion Street
Londyn E1 6PX

Najważniejsze informacje

€1,7mld

Wartość portfela

35

Budynków komercyjnych

23

Ponad 23-letnie doświadczenie

Delivered by Investis - link to website (otwiera w nowym oknie)